Krypton Nucleus 85Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  85Kr     36     49     9/2      

Krypton Nucleus 85Kr Layered View

85Kr

 

85Kr

Krypton Nucleus 85Kr Front View

85Kr

Krypton Nucleus 85Kr Back View

85Kr

Krypton Nucleus 85Kr Left View

85Kr

Krypton Nucleus 85Kr Right View