Krypton Nucleus 84mKr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  84mKr     36     48     8      

Krypton Nucleus 84mKr Layered View

84mKr

 

84mKr

Krypton Nucleus 84mKr Front View

84mKr

Krypton Nucleus 84mKr Back View

84mKr

Krypton Nucleus 84mKr Left View

84mKr

Krypton Nucleus 84mKr Right View