Krypton Nucleus 81mKr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  81mKr     36     45     -1/2      

Krypton Nucleus 81mKr Layered View

81mKr

 

81mKr

Krypton Nucleus 81mKr Front View

81mKr

Krypton Nucleus 81mKr Back View

81mKr

Krypton Nucleus 81mKr Left View

81mKr

Krypton Nucleus 81mKr Right View