Krypton Nucleus 79mKr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  79mKr     36     43     7/2      

Krypton Nucleus 79mKr Layered View

79mKr

 

79mKr

Krypton Nucleus 79mKr Front View

79mKr

Krypton Nucleus 79mKr Back View

79mKr

Krypton Nucleus 79mKr Left View

79mKr

Krypton Nucleus 79mKr Right View