Krypton Nucleus 79Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  79Kr     36     43     -1/2      

Krypton Nucleus 79Kr Layered View

79Kr

 

79Kr

Krypton Nucleus 79Kr Front View

79Kr

Krypton Nucleus 79Kr Back View

79Kr

Krypton Nucleus 79Kr Left View

79Kr

Krypton Nucleus 79Kr Right View