Krypton Nucleus 77Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  77Kr     36     41     5/2      

Krypton Nucleus 77Kr Layered View

77Kr

 

77Kr

Krypton Nucleus 77Kr Front View

77Kr

Krypton Nucleus 77Kr Back View

77Kr

Krypton Nucleus 77Kr Left View

77Kr

Krypton Nucleus 77Kr Right View