Krypton Nucleus 76Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  76Kr     36     40     0      

Krypton Nucleus 76Kr Layered View

76Kr

 

76Kr

Krypton Nucleus 76Kr Front View

76Kr

Krypton Nucleus 76Kr Back View

76Kr

Krypton Nucleus 76Kr Left View

76Kr

Krypton Nucleus 76Kr Right View