Krypton Nucleus 75Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  75Kr     36     39     5/2      

Krypton Nucleus 75Kr Layered View

75Kr

 

75Kr

Krypton Nucleus 75Kr Front View

75Kr

Krypton Nucleus 75Kr Back View

75Kr

Krypton Nucleus 75Kr Left View

75Kr

Krypton Nucleus 75Kr Right View