Krypton Nucleus 74Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  74Kr     36     38     0      

Krypton Nucleus 74Kr Layered View

74Kr

 

74Kr

Krypton Nucleus 74Kr Front View

74Kr

Krypton Nucleus 74Kr Back View

74Kr

Krypton Nucleus 74Kr Left View

74Kr

Krypton Nucleus 74Kr Right View