Krypton Nucleus 73mKr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  73mKr     36     37     9/2      

Krypton Nucleus 73mKr Layered View

73mKr

 

73mKr

Krypton Nucleus 73mKr Front View

73mKr

Krypton Nucleus 73mKr Back View

73mKr

Krypton Nucleus 73mKr Left View

73mKr

Krypton Nucleus 73mKr Right View