Krypton Nucleus 73Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  73Kr     36     37     -3/2      

Krypton Nucleus 73Kr Layered View

73Kr

 

73Kr

Krypton Nucleus 73Kr Front View

73Kr

Krypton Nucleus 73Kr Back View

73Kr

Krypton Nucleus 73Kr Left View

73Kr

Krypton Nucleus 73Kr Right View