Krypton Nucleus 72Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  72Kr     36     36     0      

Krypton Nucleus 72Kr Layered View

72Kr

 

72Kr

Krypton Nucleus 72Kr Front View

72Kr

Krypton Nucleus 72Kr Back View

72Kr

Krypton Nucleus 72Kr Left View

72Kr

Krypton Nucleus 72Kr Right View