Krypton Nucleus 70Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  70Kr     36     34     0      

Krypton Nucleus 70Kr Layered View

70Kr

 

70Kr

Krypton Nucleus 70Kr Front View

70Kr

Krypton Nucleus 70Kr Back View

70Kr

Krypton Nucleus 70Kr Left View

70Kr

Krypton Nucleus 70Kr Right View