Krypton Nucleus 69Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  69Kr     36     33     -5/2      

Krypton Nucleus 69Kr Layered View

69Kr

 

69Kr

Krypton Nucleus 69Kr Front View

69Kr

Krypton Nucleus 69Kr Back View

69Kr

Krypton Nucleus 69Kr Left View

69Kr

Krypton Nucleus 69Kr Right View