Arsenic Nucleus 82mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  82mAs     33     49     -5      

Arsenic Nucleus 82mAs Layered View

82mAs

 

82mAs

Arsenic Nucleus 82mAs Front View

82mAs

Arsenic Nucleus 82mAs Back View

82mAs

Arsenic Nucleus 82mAs Left View

82mAs

Arsenic Nucleus 82mAs Right View