Arsenic Nucleus 79mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  79mAs     33     46     9/2      

Arsenic Nucleus 79mAs Layered View

79mAs

 

79mAs

Arsenic Nucleus 79mAs Front View

79mAs

Arsenic Nucleus 79mAs Back View

79mAs

Arsenic Nucleus 79mAs Left View

79mAs

Arsenic Nucleus 79mAs Right View