Arsenic Nucleus 77mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  77mAs     33     44     9/2      

Arsenic Nucleus 77mAs Layered View

77mAs

 

77mAs

Arsenic Nucleus 77mAs Front View

77mAs

Arsenic Nucleus 77mAs Back View

77mAs

Arsenic Nucleus 77mAs Left View

77mAs

Arsenic Nucleus 77mAs Right View