Arsenic Nucleus 76mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  76mAs     33     43     1      

Arsenic Nucleus 76mAs Layered View

76mAs

 

76mAs

Arsenic Nucleus 76mAs Front View

76mAs

Arsenic Nucleus 76mAs Back View

76mAs

Arsenic Nucleus 76mAs Left View

76mAs

Arsenic Nucleus 76mAs Right View