Arsenic Nucleus 75mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  75mAs     33     42     9/2      

Arsenic Nucleus 75mAs Layered View

75mAs

 

75mAs

Arsenic Nucleus 75mAs Front View

75mAs

Arsenic Nucleus 75mAs Back View

75mAs

Arsenic Nucleus 75mAs Left View

75mAs

Arsenic Nucleus 75mAs Right View