Arsenic Nucleus 70mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  70mAs     33     37     2      

Arsenic Nucleus 70mAs Layered View

70mAs

 

70mAs

Arsenic Nucleus 70mAs Front View

70mAs

Arsenic Nucleus 70mAs Back View

70mAs

Arsenic Nucleus 70mAs Left View

70mAs

Arsenic Nucleus 70mAs Right View