Arsenic Nucleus 68mAs

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  68mAs     33     35     1      

Arsenic Nucleus 68mAs Layered View

68mAs

 

68mAs

Arsenic Nucleus 68mAs Front View

68mAs

Arsenic Nucleus 68mAs Back View

68mAs

Arsenic Nucleus 68mAs Left View

68mAs

Arsenic Nucleus 68mAs Right View