Gallium Nucleus 86Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  86Ga     31     55     0      

Gallium Nucleus 86Ga Layered View

86Ga

 

86Ga

Gallium Nucleus 86Ga Front View

86Ga

Gallium Nucleus 86Ga Back View

86Ga

Gallium Nucleus 86Ga Left View

86Ga

Gallium Nucleus 86Ga Right View