Gallium Nucleus 85Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  85Ga     31     54     -3/2      

Gallium Nucleus 85Ga Layered View

85Ga

 

85Ga

Gallium Nucleus 85Ga Front View

85Ga

Gallium Nucleus 85Ga Back View

85Ga

Gallium Nucleus 85Ga Left View

85Ga

Gallium Nucleus 85Ga Right View