Gallium Nucleus 84Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  84Ga     31     53     1      

Gallium Nucleus 84Ga Layered View

84Ga

 

84Ga

Gallium Nucleus 84Ga Front View

84Ga

Gallium Nucleus 84Ga Back View

84Ga

Gallium Nucleus 84Ga Left View

84Ga

Gallium Nucleus 84Ga Right View