Gallium Nucleus 83Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  83Ga     31     52     -3/2      

Gallium Nucleus 83Ga Layered View

83Ga

 

83Ga

Gallium Nucleus 83Ga Front View

83Ga

Gallium Nucleus 83Ga Back View

83Ga

Gallium Nucleus 83Ga Left View

83Ga

Gallium Nucleus 83Ga Right View