Gallium Nucleus 82Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  82Ga     31     51     2      

Gallium Nucleus 82Ga Layered View

82Ga

 

82Ga

Gallium Nucleus 82Ga Front View

82Ga

Gallium Nucleus 82Ga Back View

82Ga

Gallium Nucleus 82Ga Left View

82Ga

Gallium Nucleus 82Ga Right View