Gallium Nucleus 81Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  81Ga     31     50     -5/2      

Gallium Nucleus 81Ga Layered View

81Ga

 

81Ga

Gallium Nucleus 81Ga Front View

81Ga

Gallium Nucleus 81Ga Back View

81Ga

Gallium Nucleus 81Ga Left View

81Ga

Gallium Nucleus 81Ga Right View