Gallium Nucleus 80Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  80Ga     31     49     -3      

Gallium Nucleus 80Ga Layered View

80Ga

 

80Ga

Gallium Nucleus 80Ga Front View

80Ga

Gallium Nucleus 80Ga Back View

80Ga

Gallium Nucleus 80Ga Left View

80Ga

Gallium Nucleus 80Ga Right View