Gallium Nucleus 79Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  79Ga     31     48     -3/2      

Gallium Nucleus 79Ga Layered View

79Ga

 

79Ga

Gallium Nucleus 79Ga Front View

79Ga

Gallium Nucleus 79Ga Back View

79Ga

Gallium Nucleus 79Ga Left View

79Ga

Gallium Nucleus 79Ga Right View