Gallium Nucleus 78Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  78Ga     31     47     3      

Gallium Nucleus 78Ga Layered View

78Ga

 

78Ga

Gallium Nucleus 78Ga Front View

78Ga

Gallium Nucleus 78Ga Back View

78Ga

Gallium Nucleus 78Ga Left View

78Ga

Gallium Nucleus 78Ga Right View