Gallium Nucleus 77Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  77Ga     31     46     -3/2      

Gallium Nucleus 77Ga Layered View

77Ga

 

77Ga

Gallium Nucleus 77Ga Front View

77Ga

Gallium Nucleus 77Ga Back View

77Ga

Gallium Nucleus 77Ga Left View

77Ga

Gallium Nucleus 77Ga Right View