Gallium Nucleus 76Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  76Ga     31     45     2      

Gallium Nucleus 76Ga Layered View

76Ga

 

76Ga

Gallium Nucleus 76Ga Front View

76Ga

Gallium Nucleus 76Ga Back View

76Ga

Gallium Nucleus 76Ga Left View

76Ga

Gallium Nucleus 76Ga Right View