Gallium Nucleus 75Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  75Ga     31     44     -3/2      

Gallium Nucleus 75Ga Layered View

75Ga

 

75Ga

Gallium Nucleus 75Ga Front View

75Ga

Gallium Nucleus 75Ga Back View

75Ga

Gallium Nucleus 75Ga Left View

75Ga

Gallium Nucleus 75Ga Right View