Gallium Nucleus 74Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  74Ga     31     43     -3      

Gallium Nucleus 74Ga Layered View

74Ga

 

74Ga

Gallium Nucleus 74Ga Front View

74Ga

Gallium Nucleus 74Ga Back View

74Ga

Gallium Nucleus 74Ga Left View

74Ga

Gallium Nucleus 74Ga Right View