Gallium Nucleus 73Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  73Ga     31     42     -3/2      

Gallium Nucleus 73Ga Layered View

73Ga

 

73Ga

Gallium Nucleus 73Ga Front View

73Ga

Gallium Nucleus 73Ga Back View

73Ga

Gallium Nucleus 73Ga Left View

73Ga

Gallium Nucleus 73Ga Right View