Gallium Nucleus 72Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  72Ga     31     41     -3      

Gallium Nucleus 72Ga Layered View

72Ga

 

72Ga

Gallium Nucleus 72Ga Front View

72Ga

Gallium Nucleus 72Ga Back View

72Ga

Gallium Nucleus 72Ga Left View

72Ga

Gallium Nucleus 72Ga Right View