Gallium Nucleus 71Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  71Ga     31     40     -3/2     Stable  

Gallium Nucleus 71Ga Layered View

71Ga

 

71Ga

Gallium Nucleus 71Ga Front View

71Ga

Gallium Nucleus 71Ga Back View

71Ga

Gallium Nucleus 71Ga Left View

71Ga

Gallium Nucleus 71Ga Right View