Gallium Nucleus 70Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  70Ga     31     39     1      

Gallium Nucleus 70Ga Layered View

70Ga

 

70Ga

Gallium Nucleus 70Ga Front View

70Ga

Gallium Nucleus 70Ga Back View

70Ga

Gallium Nucleus 70Ga Left View

70Ga

Gallium Nucleus 70Ga Right View