Gallium Nucleus 69Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  69Ga     31     38     -3/2     Stable  

Gallium Nucleus 69Ga Layered View

69Ga

 

69Ga

Gallium Nucleus 69Ga Front View

69Ga

Gallium Nucleus 69Ga Back View

69Ga

Gallium Nucleus 69Ga Left View

69Ga

Gallium Nucleus 69Ga Right View