Gallium Nucleus 68Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  68Ga     31     37     1      

Gallium Nucleus 68Ga Layered View

68Ga

 

68Ga

Gallium Nucleus 68Ga Front View

68Ga

Gallium Nucleus 68Ga Back View

68Ga

Gallium Nucleus 68Ga Left View

68Ga

Gallium Nucleus 68Ga Right View