Gallium Nucleus 67Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  67Ga     31     36     -3/2      

Gallium Nucleus 67Ga Layered View

67Ga

 

67Ga

Gallium Nucleus 67Ga Front View

67Ga

Gallium Nucleus 67Ga Back View

67Ga

Gallium Nucleus 67Ga Left View

67Ga

Gallium Nucleus 67Ga Right View