Gallium Nucleus 66Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  66Ga     31     35     0      

Gallium Nucleus 66Ga Layered View

66Ga

 

66Ga

Gallium Nucleus 66Ga Front View

66Ga

Gallium Nucleus 66Ga Back View

66Ga

Gallium Nucleus 66Ga Left View

66Ga

Gallium Nucleus 66Ga Right View