Gallium Nucleus 65Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  65Ga     31     34     -3/2      

Gallium Nucleus 65Ga Layered View

65Ga

 

65Ga

Gallium Nucleus 65Ga Front View

65Ga

Gallium Nucleus 65Ga Back View

65Ga

Gallium Nucleus 65Ga Left View

65Ga

Gallium Nucleus 65Ga Right View