Gallium Nucleus 64Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  64Ga     31     33     0      

Gallium Nucleus 64Ga Layered View

64Ga

 

64Ga

Gallium Nucleus 64Ga Front View

64Ga

Gallium Nucleus 64Ga Back View

64Ga

Gallium Nucleus 64Ga Left View

64Ga

Gallium Nucleus 64Ga Right View