Gallium Nucleus 63Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  63Ga     31     32     -3/2      

Gallium Nucleus 63Ga Layered View

63Ga

 

63Ga

Gallium Nucleus 63Ga Front View

63Ga

Gallium Nucleus 63Ga Back View

63Ga

Gallium Nucleus 63Ga Left View

63Ga

Gallium Nucleus 63Ga Right View