Gallium Nucleus 62Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  62Ga     31     31     0      

Gallium Nucleus 62Ga Layered View

62Ga

 

62Ga

Gallium Nucleus 62Ga Front View

62Ga

Gallium Nucleus 62Ga Back View

62Ga

Gallium Nucleus 62Ga Left View

62Ga

Gallium Nucleus 62Ga Right View