Gallium Nucleus 61Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  61Ga     31     30     -3/2      

Gallium Nucleus 61Ga Layered View

61Ga

 

61Ga

Gallium Nucleus 61Ga Front View

61Ga

Gallium Nucleus 61Ga Back View

61Ga

Gallium Nucleus 61Ga Left View

61Ga

Gallium Nucleus 61Ga Right View