Gallium Nucleus 60Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  60Ga     31     29     2      

Gallium Nucleus 60Ga Layered View

60Ga

 

60Ga

Gallium Nucleus 60Ga Front View

60Ga

Gallium Nucleus 60Ga Back View

60Ga

Gallium Nucleus 60Ga Left View

60Ga

Gallium Nucleus 60Ga Right View