Gallium Nucleus 59Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  59Ga     31     28     -3/2      

Gallium Nucleus 59Ga Layered View

59Ga

 

59Ga

Gallium Nucleus 59Ga Front View

59Ga

Gallium Nucleus 59Ga Back View

59Ga

Gallium Nucleus 59Ga Left View

59Ga

Gallium Nucleus 59Ga Right View