Gallium Nucleus 58Ga

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  58Ga     31     27     2      

Gallium Nucleus 58Ga Layered View

58Ga

 

58Ga

Gallium Nucleus 58Ga Front View

58Ga

Gallium Nucleus 58Ga Back View

58Ga

Gallium Nucleus 58Ga Left View

58Ga

Gallium Nucleus 58Ga Right View